YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR!

https://www.arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/duyurular/sanayi_ve_teknoloji.jpg

ESKİ

YENİ

 

DEĞİŞİKLİK 1

Konusu: Tanımlar

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 2-

 

e) Çevre yatırımı: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımları

 

 

 

 

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konu olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

 

e) Çevre Yatırımı: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde onbeş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİKLİK 2 (1/1/2022 tarihinden sonra yürürlüğe girecektir.)

Konusu: Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite

 

 

MADDE 5

1-) Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1’inci ve 2’nci bölgelerde birmilyon Türk lirası, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk lirası olması gerekir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8’inci maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

 

 

 

2-) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk lirası, 5’inci ve 6’ncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

 

 

 

3-) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz

 

 

 

Aynı kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasında ye alan “birmilyon” ibaresi “üçmilyon”, beşyüzbin ibaresi birmilyon beşyüzbin” şeklinde

 

 

 

 

 

 

 

İkinci fıkrasında yer alan beşyüzbin ibaresi “yediyüzellibin” üçyüzbin ibaresi beşyüzbin şeklinde ve

 

 

 

 

 

 

üçüncü fıkrasında yer alan yüzde ellisini” ibaresi “yüzde yirmibeşini şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİKLİK 3 

Konusu: Müracaat

 

 

 

 

MADDE 6

1-) Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.

 

 

 

 

 

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİKLİK 4

Konusu: Stratejik yatırımlar

 

MADDE 8

 

2-) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü aranmaz

 

6-) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4’ üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.

 

Aynı kararın 8. Maddesi ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında yer alan ürünlerin ibaresi ürün ve hizmetlerin şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

2-) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü Savunma Sanayi Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiine yönelik yatırımlarda (b) ve (ç)bendi hükümleri aranmaz.

 

DEĞİŞİKLİK 5

Konusu: Gümrük vergisi muafiyeti

 

 

 

Madde 9

 

2-) Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir. Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça, gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.

 

4-) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemez.

 

 

Aynı kararın 9’ uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

2-) Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Ek-8’ de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.

 

 

 

4-) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemez. EK-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİKLİK 6

Konusu: Faiz veya kâr payı desteği

 

 

MADDE 11

 

 

 

 

f) 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı, (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

 

 

 

4-) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını ve 17 nci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemez.

 

 

 

Aynı kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

f) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fırkaları ile 17’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı”

 

g) 5 inci bölgede gerçekleştirilecek üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler için yedi puanı”

 

Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar EK-1 de yer alan 3 üncü bölge illerinin Ek-7 de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde Ek-1 de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde Ek-1 de yer alan 5. Ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi  yatırımlarına yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında  bir kat arttırılarak uygulanır.

 

4) Faiz veya kar payı desteği tutarı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen  stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla,  yetmişbeşmilyon Türk Lirasını  geçemez. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlar, Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi kredilerden yararlanabilir. Faiz veya kar payı desteği tutarı 17 nci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemez.

 

DEĞİŞİKLİK 7

Konusu: Sigorta primi işveren hissesi desteği

 

 

 

MADDE 12

 

 

 

 

Aynı kararın 12’nci maddesine aşağıdaki fırka eklenmiştir.

 

11) Destek uygulamasının bitimine müteakip yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek talep etmeleri halinde sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması süresince iş yerinden bu destek kapsamında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş ) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı hesaplanır. Teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın belgede belirtilen ilave istihdam sayısını geçmemek üzere, hesaplanan sayıda kadın ve/veya genç sigortalı için teşvik belgesinde belirtilen sürelere her bir yıl için 1 ay ilave edilerek uygulanır.  Bu fırka kapsamında sağlanan destek tutarı, dördüncü fıkrada belirtilen orana karşılık gelen azami destek tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hüküm, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılan yatırım teşvik belgesi müracaatlarına uygulanır.”

 

DEĞİŞİKLİK 8

Konusu: Sigorta primi desteği

 

 

 

MADDE 13

 

 

 

 

 

 

Aynı kararın 13 üncü maddesine aşağıdaki fırka eklenmiştir.

 

4) 12 nci maddenin onbirinci fıkrasında yer alan hüküm, sigorta primi desteği için de aynı dönemler için uygulanır.

 

DEĞİŞİKLİK 9

Konusu: Öncelikli yatırım konuları

 

 

 

MADDE 17

 

(1) Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6’ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

 

 

 

 

 

 

Aynı kararın 17 nci  maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

(“cc) Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m² beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİKLİK 10

Konusu: Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

 

 

 

Madde 18 

 

3-) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu kapsamda düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci bölge ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde ise 500 bin TL’dir. Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

 

 

 

 

Aynı kararın 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1’inci, 2’nci ve 3’üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4’üncü, 5’inci ve 62ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ancak İstanbul ilinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek, organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari beşmilyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışında asgari onmilyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

 

DEĞİŞİKLİK 11

 

 

 

 

Geçici Madde 13

 

1’inci ve 2’nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

 

 

 

 

Aynı kararın geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 31/12/2020 tarihine kadar ibaresi 31/12/2021 tarihinde kadar yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK 12

 

 

 

Geçici Madde 14

 

Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6’ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz

 

 

 

 

 

 

Aynı kararın geçici 14‘üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıla kadar ibaresi” iki yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

 

DEĞİŞİKLİK 13 (1/1/2022 tarihinden sonra yürürlüğe girecektir.)

 

 

 

 

 

 

Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” değiştirilmiştir.

 

 

 

 

DEĞİŞİKLİK 14

 

 

 

EK-4 sayılı ve TEŞVİK EDİLEMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı eki

 

 

- TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

 

I/A

5-Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).

 

I/B

8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

 

 

Aynı Kararın EK-4 sayılı ve TEŞVİK EDİLEMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A bölümünün beş numaraları sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve I /B bölümünün sekiz numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

5-Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kağıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç)

 

DEĞİŞİKLİK 15

 

Gümrük vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi

 

 

2-nci ve 13 numaraları değişiklikler 1/1/2022 tarihinde

12 numaralı değişiklik 9/5/2020 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

14 numaralı değişiklik Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLEMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B bölümünün sekiz numaralı sırasında yapılan değişiklik 1/1/2002 tarihinde

Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

İlgili resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

8 Ağustos 2022

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç

Son yazılarımızı okumak için bloğumuza göz atın.

Bloğa Git