Yatırım Teşvik Belgesine Sahip Olmak, Size Ne Kazandıracak ?

https://arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/blog/blog12.jpg

Bir önceki blog yazımızda yatırım teşvik belgesinin ne olduğunu, genel hatları ile öğrendik. Bu yazımızda yatırım teşvik belgesine sahip olmanın avantajları, size ne kazandıracağını, destek unsurlarını öğreneceğiz.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI NELERDİR?

Teşvik sistemi;

1-
Genel Teşvik: Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır.

2- Bölgesel Teşvik: İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.

3- Öncelikli Yatırım Konuları: Belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

(Öncelikli yatırım konuları: AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Savunma alanındaki yatırımlar, Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik test merkezi yatırımları, Belirli otomotiv ve motor yatırımları, Madencilik ve Maden Arama Yatırımları, Eğitim yatırımları (Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dahil), Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları, Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları, Yerli kömüre dayalı termik santraller, Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar, Demiryolu taşımacılığı, Denizyolu taşımacılığı, Havayolu taşımacılığı, Asgari 500 milyon TL tutarında Orta-Yüksek teknolojili yatırımlar, Yenilenebilir Enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları, Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda yapılacak turizm konaklama yatırımları, Nükleer enerji santrali yatırımları, Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları, Lisanslı depoculuk yatırımları, Asgari 25 milyon TL tutarında 25 Dekar ve üzeri yerli aksam ihtiva eden otomasyona dayalı sera yatırımları, Yaşlı-Engelli bakım merkezleri ve wellness yatırımları, Çevre Lisansına tabi yatırımlar, İhtisas SB’de yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları)

4- Stratejik Yatırımlar: Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK UNSURLARI NELERDİR?

Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi  
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği  
Faiz veya Kar Payı Desteği  
Yatırım Yeri Tahsisi  
KDV İadesi      

1- KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

* 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

2- Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

3- Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek; stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destek; stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

5- Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir. Bu destek; Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanır.

6-Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destek; Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanır.

7- Faiz veya Kar Payı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

8- Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

9- KDV İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

11 Ocak 2021

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç