AR-GE ve Tasarım Merkezi Nedir, Kurulum ve Yönetim Süreçleri Nasıldır?

https://arvensisdanismanlik.com.tr/uploads/blog/blog6.jpg

Ar-Ge faaliyetleri veya tasarım faaliyetleri yürüten işletmeler, 5746 sayılı kanun ile sistematik olarak vergi teşviklerinden faydalanabilirler. 

Bu Kanunun amacı; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir. 

AR-GE MERKEZLERİ
Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az on beş tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri temsil etmektedir.

TASARIM MERKEZLERİ
Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri temsil etmektedir.

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Olmanın Şartları Nelerdir?

Ar-Ge merkezi olmanın şartları;

1- Personel Niteliği ve Sayısı:

Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri temsil etmektedir. Ar-Ge Merkezi olabilmek için tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personel sayısı en az 15 olmalıdır. 

Ar-Ge merkezi personel niteliği nasıl olmalıdır?


2- Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
3- Ar-Ge Merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,
4- Ar-Ge Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması,
5- Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması.
6- Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması.

Tasarım merkezi olmanın şartları;

1-
Personel Niteliği ve Sayısı:

Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri temsil etmektedir.
Tasarım Merkezi olabilmek için tam zamanlı eşdeğer Tasarım personel sayısı, en az 10 olmalıdır. 

Tasarım merkezi personel niteliği nasıl olmalıdır?


2- Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
3- Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması
4- Tasarım Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması
5- Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması.
6- Başvuru yapan işletmenin yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması.

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Olmanın Avantajlarını bir sonraki bloğumuzdan okuyabilirsiniz.

8 Aralık 2020

Destekler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç